กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้องโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้องโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีอาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้องโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ