ติดตามผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 อาจารย์อนัญญา ทองสิมา อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  ติดตามผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียน 1  ปีการศึกษา 2562 ของนางสาวจิดาภา บุญพันธ์  นักศึกษาหมู่เรียน 58/16  ในการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว 30101)  เรื่อง การรักษาดุลยภาพของกรด เบส  โดยมีครูสิทธิพงษ์ เพ็ชรดำ (ครูแอม) ครูพี่เลี้ยงอยู่ในห้องเรียนเพื่อสังเกตการณ์และเพื่อดูการสอนของนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม  จังหวัดนครปฐมข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาชีววิทยา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ