โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดย ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ ได้จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 60/30 โดยได้รับความรู้จากวิทยากรจาก บริษัท จาร์พาเท็คเซ็นเตอร์ จำกัด เกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสและการวิเคราะห์​ความหนืดของแป้งด้วยเครื่อง​ RVA