ติดตามรับฟังความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม และราชบุรี

อาจารย์อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ติดตามรับฟังความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม และราชบุรีข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามรับฟังความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม และราชบุรี
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ