วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวนีรชา ปานขวัญ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวนีรชา ปานขวัญ นักศึกษา ค.บ. เคมี ชั้นปีที่ 5 ในเทอมการศึกษา 1/2562 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สอนระดับชั้น ม. 4/10 รายวิชา เคมีพื้นฐาน 4 เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิกข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาเคมีนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนางสาวนีรชา ปานขวัญ
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ