งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 แสดงความยินดีกับนายชนะกานต์ ส่งบุญ นักศึกษาเรียนดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วันพุธที่   24 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมปิ่นเกลียว

โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับ นายชนะกานต์ ส่งบุญ รหัสประจำตัวนักศึกษา 594270005 ชั้นปีที่ 4 หมู่เรียน 59/21

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเรียนดีของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

และได้รับเกียรติบัตรเรียนดีจาก ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานนี้ด้วย