โครงการศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา 19 กรกฎาคม 2562

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หมู่เรียน 61/32 ชั้นปีที่ 2ร่วมกับ นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน

ควบคุมโดย รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ และ ผศ.ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์

ได้ลงพื้นที่เพื่อปรับพื้นที่โครงการศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา ที่จะมีพิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 ก.ค.62 นี้


ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการศูนย์ฝึกศาสตร์พระราชา 19 กรกฎาคม 2562
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ