การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

            วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ฉบับปรับปรุง 2554 และฉบับปรับปรุง 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) ฉบับ 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 9 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 บัณฑิต หมวดที่ 3 นักศึกษา หมวดที่ 4 อาจารย์ หมวดที่ 5 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร หมวดที่ 6 การบริหารหลักสูตร หมวดที่ 7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน หมวดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ และหมวดที่ 9 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ กระแสร์คุปต์ ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ กรรมการ และ 3. อาจารย์วาสนา เนียมแสวง กรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรรอรับการตรวจประเมินครบทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย ผศ.ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์  ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ และ อ.สุธรรมา พิสุทธิโสภณ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ อีก 1 ท่าน คือ อ.อุษา พันฤทธิ์ดำ โดยบรรยากาศการประเมินคุณภาพเป็นแบบกัลยาณมิตร เริ่มจากประธานสาขาวิชาฯ ผศ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ กล่าวแนะนำอาจารย์และนำเสนอผลการดำเนินงานหลักสูตรทั้ง 9 หมวด จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทำการตรวจประเมินตามรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ตรวจสอบหลักฐาน ซักถามข้อสงสัย และสรุปผลการประเมินตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรครั้งต่อไป  สรุปหลักสูตรฯ ได้ผลการเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเท่ากับ 3.63 เมื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานสาขาวิชาเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและมอบของที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกัน