โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 60/12, 60/13 และ 60/99
โดยมี อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ลายเสมา เป็นวิทยากร

-แหล่งข้อมูลมหาวิทยาลัย www.npru.ac.th
-เว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
http://pgm.npru.ac.th/comedu/


ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ