จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในวิชาชีววิทยา

อาจารย์วันเพ็ญ คำเทศ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในวิชาชีววิทยา ให้กับนักศึกษาหมู่เรียน 59/12 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562

#สาขาวิชาชีววิทยา http://pgm.npru.ac.th/ab/index.php
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีhttp://sc.npru.ac.th/newsc/index.php
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม http://npru.ac.th