"โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย"

    วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร. วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และ อ.สุธรรมา พิสุทธิโสภณ เข้าร่วม
"โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย" 
ณ ห้องประชุม SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.รุจิราวดี ธรรมแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย"
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ