ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเคมีปี 4 หมู่เรียน 58/29

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเคมีปี 4 หมู่เรียน 58/29 ทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2561