สัมมนาและปัจฉิมนิเทศ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่ยุค Digital Diruptive โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ ทีปกร  ศิริวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้อง 103 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ