ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562

ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์คนใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ