ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  พี่งรัตนา  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562

Cr: หน่วยกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ