ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สมจินต์ จันทรเจษฎากร

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สมจินต์ จันทรเจษฎากร ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.สมจินต์ จันทรเจษฎากร
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ