ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลิดา ตระกูลสุนทร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลิดา  ตระกูลสุนทร  ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา  จากมหาวิทยาลัยบูรพา

Cr: สาขาวิชาคณิตศาสตร์ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชลิดา ตระกูลสุนทร
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ