อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานดีเด่นขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์  แช่มชัยพร อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานดีเด่นเด่นโปสเตอร์ ในงานประชุม

วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NCST) วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ แช่มชัยพร ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานดีเด่น
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ