ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี


   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล   เรืองศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 Cr : หน่วยกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ