ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุชา  ยี่แสง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 Cr : หน่วยกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ