อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย

                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัย
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ