ขออนุญาตงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นการชั่วคราว

 

 

 

ย้อนกลับ