ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

 

 

 

ย้อนกลับ