สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 13 ธ.ค. 59

 

 

 

ย้อนกลับ