คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 2067/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

 

 

 

ย้อนกลับ