มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้ารางวัลชมเชยการจัดนิทรรศการ

image

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัลชมเชย การจัดนิทรรศการ "ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมลาวครั่ง ชุมชนห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม" ประกอบด้วย 8 โครงการวิจัยที่หลากหลายศาสตร์แบบพหุวิทยาการ โจทย์วิจัยได้จากชุมชนโดยการนำใช้ข้อมูล RECAP นักวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, อาจารย์ ดร.กัญญา สอนสนิท , อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง, อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล, อาจารย์ธิติพงศ์ มีทอง ,อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว, อาจารย์วรชิน มั่งคั่งและ อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน โดยมีรศ.ชลีรัตน์ พยอมแย้ม เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้ารางวัลชมเชยการจัดนิทรรศการ
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ