ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เลื่อนวันสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติจากวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน2559 เป็นวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

 

 

 

ย้อนกลับ