ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และอาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนกรรมการตำแหน่งประเทภคณาจารย์ประจำที่ว่าง) ฉบับที่ 2/5559

 

 

 

ย้อนกลับ