โครงการทิศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเชียตะวันออก (Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths: JENSYS 2016) ภายใต้หัวข้อ "Economics: Small and Medium Enterprises"

 

 

 

ย้อนกลับ