ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาช่วยดูแลสอดส่องเพื่อระวังในเรื่องกิจกรรมหรือการแสดงออกหรือการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม

 

 

 

ย้อนกลับ