ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟต่อการบินและอากาศยาน (แผ่นพับการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ)

 

 

 

ย้อนกลับ