คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 1847/2559 เรื่อง ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุม

 

 

 

ย้อนกลับ