ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์

image

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา ศิลาจันทร์
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ