ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม

image

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ทองเหลี่ยม
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ