คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1694/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ