ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรหรือองค์กรเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

 

 

ย้อนกลับ