นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี

image

นายอานนท์ อางนานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี เรื่อง "การนำปูนปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมเครื่องประดับกลับมาใช้ใหม่" โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสัตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ