การพัฒนาแก้วกำบังรังสีชนิดใหม่ที่ผสมอนุภาคนาโนบิสมัท ได้รับรางวัลชมเชย

image

งานวิจัยเรื่อง"การพัฒนาแก้วกำบังรังสีชนิดใหม่ที่ผสมอนุภาคนาโนบิสมัท" โดย ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์ อาจารย์ ดร.กิติพันธุ์ บุญอินทร์ ผศ. ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว นายวสุ ชีวสุนานนท์ (นศ. ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม) นางสาวนวลทิพย์ วันทนะ (นักศึกษาปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม) ดร. อัชฌา กอบวิทยา ดร.มติ ห่อประทุม จาก NECTEC และ ผศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชมเชย ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาแก้วกำบังรังสีชนิดใหม่ที่ผสมอนุภาคนาโนบิสมัท ได้รับรางวัลชมเชย
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ