Glass lab ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

image

Glass lab ได้เข้าร่วม "การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 7" งานวิจัยเรื่อง"การพัฒนาสูตรแก้วสีแดงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนครั้งที่สองเพื่อการประหยัดพลังงาน" โดย อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป และ ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Glass lab ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ