ขอความกรุณาอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้กู้ กยศ./กรอ. ตามเกณฑ์มาตรฐานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

ย้อนกลับ