สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ และเชิญชวนบุคลากรไปใช้สิทธิออกเสียง

 

 

 

ย้อนกลับ