ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

 

ย้อนกลับ