ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี

image

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ อาจารย์ ดร.มนัสนิต ใจดี
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ