สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

ย้อนกลับ