ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบช่วยสร้างเว็บไซต์อัตโนมัติและระบบจัดการเรียนการสอนออนโลน์ของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

ย้อนกลับ