ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

ย้อนกลับ