เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทบริหารระดับสุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 

 

ย้อนกลับ