แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

 

 

ย้อนกลับ