ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และ ThaiLIS ในการทำวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในระยะที่ 4 " ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน

 

 

 

ย้อนกลับ