ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบะบ NPMS)" ประจำปี 2559 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2559)

 

 

 

ย้อนกลับ